ОНОВЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ

Printer Friendly, PDF & Email

Для поліпшення якості обслуговування громадян розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 672-р схвалена «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року».

Яка мета Стратегії? Що слід вдосконалити в діяльності Пенсійного фонду?

Метою Стратегії є забезпечення європейських стандартів функціонування та надання послуг, зміцнення фінансової стабільності, підвищення прозорості діяльності Пенсійного фонду. Реалізувати Стратегію можливо шляхом модернізації та розвитку Пенсійного фонду, зокрема з урахуванням новітніх інформаційних та управлінських технологій, єдиних сучасних стандартів якості обслуговування громадян, ефективних організаційних і структурних рішень, впровадження і розвитку ринкових елементів обслуговуючої інфраструктури та механізму громадського контролю.

Організація роботи Пенсійного фонду потребує вдосконалення за такими напрямами: підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення; вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду; впровадження новітніх технологій адміністрування в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація його інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління, перехід на електронний документообіг; підвищення рівня довіри населення до органів ПФУ.

Одним із сучасних завдань Стратегії є поліпшення якості обслуговування громадян. Це планується забезпечити шляхом: впровадження заходів обслуговування громадян незалежно від місця їх реєстрації; впровадження єдиних стандартів і сучасної технології обслуговування за принципом “єдиного вікна” у відповідних залах (фронт-офісах) на рівні територіальної громади з подальшою обробкою пенсійної документації у відокремлених підрозділах (бек-офісах) та забезпечення надання консультативної допомоги громадянам щодо умов призначення (перерахунку) пенсій; впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення (перерахунку) та виплати пенсій на їх основі. Також приділено увагу необхідності інформування застрахованих осіб про набуті соціальні права та перспективи їх звуження внаслідок тінізації (йдеться про роботу без належного оформлення); створенню системи інформаційної, функціональної взаємодії Пенсійного фонду з ДФС та правоохоронними органами щодо виявлення порушень соціальних прав застрахованих осіб.

Механізм реалізації Стратегії — оновлення законодавства

Реалізація Стратегії здійснюватиметься шляхом виконання актів законодавства, а також розроблення нових актів, необхідних для модернізації та розвитку Пенсійного фонду.

Одним із нових актів законодавства є «Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії» (затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України 03.11.2017 № 26-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2017 р. за № 1464/31332). Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення. Видача цих документів для пенсіонерів здійснюється безоплатно. Порядок видачі, зразок та форма пенсійного посвідчення затверджуються правлінням ПФУ.

Про паперові та електронні пенсійні посвідчення

Чого варто очікувати пенсіонерам із «старими» та новими посвідченнями?

Не варто хвилюватися тим пенсіонерам, які нині користуються діючими посвідченнями. Адже пенсійні посвідчення, видані до набрання чинності цією постановою, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни їх в установленому порядку на нові. Уточню. Постанова правління ПФУ від 03.11.2017 № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії» набула чинності з 08.12.2017, тобто з дня її офіційного опублікування. (повний текст: «Офіційний вісник України» від 08.12.2017, № 96, офіційне видання). Цей Порядок визначає механізм оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії.

Відповідно до п.2 Порядку пенсійні посвідчення виготовляються на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення (додаток 1) особи, якій призначено пенсію, що подається до територіального органу ПФУ за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії.

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною, заява на виготовлення пенсійного посвідчення подається батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання/перебування, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників (далі — законні представники), за місцезнаходженням таких закладів (органів).

Пенсійні посвідчення виготовляються у паперовій формі згідно зі зразком та описом бланка пенсійного посвідчення, наведеними у додатку 2 до цього Порядку, або у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, містить графічну та електронну інформацію про власника, ключі електронного цифрового підпису (далі — електронне пенсійне посвідчення).

Які пенсійні посвідчення видаються внутрішньо переміщеним особам? Коли слід оформлювати новий документ?
Внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, видаються платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням. (Відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови КМУ від 05 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами) та Порядку емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2016 року за № 633/28763.

Особам, яким видано електронне пенсійне посвідчення, в паперовій формі пенсійне посвідчення не видається.
Згідно п.3 Порядку в разі якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування, втрачено, особі призначено інший вид пенсії або змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за заявою одержувача пенсії видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі. Заміна пенсійного посвідчення здійснюється за процедурою, визначеною для виготовлення пенсійного посвідчення.

При заміні посвідчення одержувач пенсії повертає органу Пенсійного фонду попередньо видане пенсійне посвідчення (за наявності). А електронне пенсійне посвідчення слід повернути банку. Ці документи знищуються відповідним органом ПФУ або банком.

Пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку виявлення помилки в записах, скасування рішення про призначення пенсії, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, а також у випадках втрати придатності пенсійного посвідчення для користування або смерті власника. (п.4 Порядку)

Що потрібно для виготовлення пенсійних посвідчень?

У розділі ІІ Порядку «Інформація для виготовлення пенсійних посвідчень» зазначено, що виготовлення цих документів здійснюється на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення та таких відомостей: реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); прізвища, імені та по батькові; дати народження; статі; номера особового рахунку; виду пенсії (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років); групи, підгрупи, причини інвалідності із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань; терміну дії посвідчення.

Особам, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, у пенсійному посвідченні реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається.

Пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, у посвідченні додатково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові законного представника.

Леонид Гапеев, юрист.