ПОРЯДОК ВИБОРУ ЛІКАРЯ: права та реалії…

Printer Friendly, PDF & Email

Зараз ми поговоримо на актуальну тему про медичну реформу. Які життєво важливі цінності сучасної людини стосуються кожного з нас? З чого ми починаємо? З пошуку та вибору лікаря первинної медичної допомоги. Отож, дізнаємося про це докладніше.

Новим Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Основи законодавства України про охорону здоров’я доповнено окремою статтею 35-1, яка має назву «Первинна медична допомога». Що означає це поняття?

Це медична допомога, що передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. А ще надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Хто надаватиме первинну медичну допомогу: які медичні заклади та лікарі? Які передбачені права пацієнта у виборі лікаря?
Надання первинної медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я та фізичні особи - підприємці, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку. Первинну меддопомогу надають лікарі загальної практики — сімейні лікарі, лікарі інших спеціальностей, визначених МОЗ України, та інші медпрацівники, які працюють під їх керівництвом. Пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, у порядку, встановленому МОЗ України.

Як стає зрозумілим, нововведення передбачає більш широкий вибір лікарів. Хоча практика покаже, наскільки медичний соціум до цього є готовий.

Первинна медична допомога надається безоплатно в закладах охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення. Така допомога може надаватися в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта.

Статтею 9-ю Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» визначено порядок отримання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Відповідно до ч.2, ч.8 ст.9 Закону пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Тепер зверніть увагу на важливу правову норму. Надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством. Надавач медичних послуг зобов’язаний поінформувати пацієнта про медичні послуги та лікарські засоби, які людина може отримати в цього надавача за програмою медичних гарантій.

Діє відомчий Наказ…

Наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 р. за № 347/31799, затверджено Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу та форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Наказом МОЗ № 503 встановлено, що до початку функціонування електронної системи охорони здоров’я декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, подаються згідно з Порядком, затвердженим цим наказом, через електронну систему обміну медичною інформацією. Вона створена згідно з Планом заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням КМУ від 15 листопада 2017 року № 821-р (далі — електронна система обміну медичною інформацією).

До 01 січня 2019 року дія Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого цим наказом, поширюється на заклади охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, зареєструвались в електронній системі охорони здоров’я або електронній системі обміну медичною інформацією, але ще не уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій. У випадку подання декларації такому закладу охорони здоров’я або фізичній особі - підприємцю декларація набирає чинності з дня укладення ним договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Що буде з деклараціями, поданими медзакладом до набрання чинності Наказом МОЗ № 503?

Декларації про вибір лікаря, який надає первинну меддопомогу, подані закладам охорони здоров’я через електронну систему обміну медичною інформацією до набрання чинності Порядком, затвердженим цим Наказом, вважаються чинними до події, яка відбудеться першою.

Отже, декларація діє до першого звернення пацієнта (його законного представника) до такого лікаря. При цьому лікар зобов’язаний запропонувати та допомогти пацієнту подати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відповідно до розділу III Порядку. Ще декларація діятиме до закінчення строку (якщо її було укладено на певний строк). (Докладніше: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18)

ПОРЯДОК вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Цей Порядок є обов’язковим для виконання усіма надавачами медичних послуг, що пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (скорочено їх називають «надавачі ПМД»). А ще термін «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі — Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу (ПМД).
А тепер пропоную пошукати відповіді на основні життєво важливі питання.

Реєстрація місця проживання тепер не має значення

Принциповим і корисним нововведенням є п.1 Розділу II «Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає ПМД». Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ). Але у п.2 цього розділу є певне обмеження для пацієнта.

Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість інших пацієнтів, які вже обрали такого лікаря відповідно до цього Порядку, не перевищує дві тисячі осіб або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій, укладеного надавачем ПМД, у якому зазначений такий лікар.

Хочеш обрати саме цього лікаря Петрова, але в нього вже набрано більше 2000 пацієнтів. Що тоді робити? Роз’яснення з цього приводу має надавати НСЗУ, яка ще не почала практично діяти, не укомплектована штатними фахівціями.

Якщо лікар захворів або перебуває у відпустці…

У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом відповідно до цього Порядку, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати ним прийом пацієнтів, кожен має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації. (п.3 Порядку)

Правові норми: діючі та не зовсім…

Процитую п.4 Порядку. «У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД, та для забезпечення пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря.» Ця норма поки ще не діє. Адже, за отриманою автором інформацією з першоджерел, МОЗ України письмово повідомило про те, що наразі відомством підготовлено проект урядової постанови для затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату та територіальних органів НСЗУ. Отож, поки що (приблизно до липня ц.р.) немає можливості звертатися за інформацією та роз’ясненнями до НСЗУ, яка ще не створена.

Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку. Пацієнт має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації. При цьому одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається. (п.5 - 7 Порядку).

Обов’язкова інформація для пацієнтів

З метою дотримання права людини як споживача на доступну і достовірну інформацію п.8 Порядку передбачені конкретні обов’язки для медичних закладів. Надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про надавача ПМД. Це включає повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (ФОП); код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП і мають відмітку у паспорті) ФОП; інформацію про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Також пацієнтам має бути надано інформацію про лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме: П.І.Б. лікаря; освіта; лікарська спеціальність; стаж роботи за спеціальністю; кваліфікаційна категорія; місце (адреса) та графік роботи лікаря. Ще пацієнтів мають поінформувати про дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов'язаний надавати за таким договором. Уся ця інформація розміщується надавачем ПМД за кожним місцем надання медичних послуг ПМД та на його веб-сайті (у разі наявності) з дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

Леонід Гапєєв, юрист