ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ: ПРАВО ЗНАТИ

Оскільки під час практичного застосування податкового законодавства нерідко можуть виникати питання в тих чи інших ситуаціях, усім зацікавленим можна порадити скористатися своїм правом на звернення та отримання консультації. Чим можуть бути корисні податкові консультації та як ними скористатися? Поговоримо докладніше.

Закон «Про звернення громадян» дає практичну можливість письмово звернутися до Державної фіскальної служби України та Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) області. Це можна також зробити, направивши на відповідну електронну адресу своє електронне звернення, в документі має бути сканована копія або фотокопія особистого підпису та виконані усі вимоги до звернення, що описані у ст.5 цього Закону.

На допомогу платникам податків практично корисною є глава 3 «Податкові консультації» Податкового Кодексу України (ПКУ), якою передбачено право людини (як фізичної особи) та право роботодавця (організації як юридичної особи) отримати усну чи письмову податкову консультацію.

Відповідно до ст.52, п.52.1. ПКУ за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ці органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Вимоги до звернення про податкову консультацію

Як правильно скласти звернення для отримання індивідуальної податкової консультації?

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити наступні дані: прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні; реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації; підпис платника податків; дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом «Про звернення громадян». (Простіше кажучи, у разі неприйняття до розгляду звернення як для надання податкової консультації, заявнику буде надана письмова відповідь як на звернення. Хоча й у назві тексту документу-відповіді не буде назви «податкова консультація», тому заявники  мають отримати відповіді на поставлені запитання.)
Уповноважена особа Державної фіскальної служби може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків.

Індивідуальна письмова податкова консультація

У чому практично виражений характер та зміст податкової консультації?

Відповідно до ст.52, п.52.2. ПКУ ця індивідуальна податкова консультація має суто індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Відповідно до ст.52, п.52.3. ПКУ за вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі.

Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити назву податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

В якій саме формі (усній чи письмовій) платник податку зможе отримати консультацію? Це залежатиме від того, який саме податковий орган її надаватиме.

Відповідно до ст.52, п.52.4. ПКУ індивідуальні податкові консультації надаються: в усній формі контролюючими органами та державними податковими інспекціями; у письмовій формі  контролюючими органами в місті Києві, областях, міжрегіональними територіальними органами, ДФС України.

Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС України, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та вільним.

Який державний орган в системі фіскальної служби надаватиме заявникам (фізичним або юридичним особам) письмову індивідуальну податкову консультацію?

Відповідно до ст.52, п.52.5. ПКУ контролюючий орган в місті Києві, областях, міжрегіональний територіальний орган зобов’язаний надіслати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації. Це робиться для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляється платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

Який передбачено алгоритм міжвідомчих дій в системі ДФС, що стосується індивідуальних податкових консультацій для фізичних чи юридичних осіб?

Державна фіскальна служба, її управління в області, отримавши індивідуальну податкову консультацію від контролюючого органу, який їй підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:
про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який їй підпорядковується; про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, з одночасним наданням платнику податків від свого імені індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який їй підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

Про листування з податківцями

Є суттєвий нюанс. Статтею 42-ю ПКУ визначено механізми листування платників податків та контролюючих органів. Наприклад, відповідно до ст.42 п. 42.2. ПКУ документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Водночас законодавство і практика не обмежуються надсиланням заявникам (організаціям та фізичним особам) письмових індивідуальних податкових консультацій з тих чи інших питань.

Цікавим практичним аспектом для роботодавців (юридичних осіб) та їх працівників (фізичних осіб) є узагальнюючі податкові консультації. Яким чином податкові консультації після індивідуальних можуть стати узагальнюючими за своїм практичним змістом?

Відповідно до ст.52, п.52.6. ПКУ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом цього органу.

Узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, протягом п’яти календарних днів з дня їх надання.

Наслідки застосування податкових консультацій

Які є наслідки застосування податкових консультацій для організації (як юридичної особи, зокрема податкового агента та/або його посадової особи) та платника податків як фізичної особи? Необхідну практичну відповідь на це питання знайдемо у статті 53-й. Так, відповідно до ст.53, п.53.1 ПКУ не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Положення абзацу першого цього пункту застосовуються до індивідуальної податкової консультації, за умови що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

Тут ще варто звернути увагу читачів на ситуацію виникнення колізій (правових суперечностей) між наявними податковими консультаціями фіскальної служби.

У разі коли положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої.

Леонид Гапеев, юрист